مشاوره طراحی سایت ، انجام پروژه های طراحی سایت

خیلی از همکاران در زمینه طراحی سایت اصلا به بخش ایده توجه ندارند و لذا این امر سبب نارضایتی مشتریان میشود و در صورت مواجه با اعتراض مشتریانشان بجای حل و رائه راهکار به مقابله با مشتری میپردازند ولی عملا در ابتدای کار به خواسته مشتری توجهی نداشتند